Hệ thống tổ chức, sơ đồ hoạt động

1. HỆ THỐNG TỔ CHỨC

4.12.8.he thongTO CHUC (3) (1)

2. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

so do hoat dong da chinh sua