Giới thiệu Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

ẤN PHẨM GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC LỚN TRUNG ƯƠNG

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC LỚN TRUNG ƯƠNG

1. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

2. Đào tạo tập huấn cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giống, chủ trang trại và chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật trong chăn nuôi.

3. Nuôi giữ giống gốc, tuyển chọn trâu bò đực giống ngoại thuần chủng cao sản để sản xuất, bảo quản và tiêu thụ tinh trâu bò đông lạnh (thương hiệu VINALICA), nhằm cung cấp thỏa mãn nhu cầu cho 63 tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu.

4. Phối hợp với các tỉnh thành trong cả nước tổ chức, xây dựng và phát triển thành hệ thống mạng lưới TTNT trâu bò từ trung ương tới địa phương.

5. Cung cấp bò bê giống, vật tư TTNT, vật liệu phục vụ phát triển chăn nuôi cho các địa phương trong cả nước.

6. Triển khai thực hiện các dự án về chăn nuôi gia súc lớn.

7. Xuất nhập khẩu vật tư TTNT, giống gia súc, vật tư chăn nuôi và kinh doanh tổng hợp khác…

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua